Ellagen

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

För att göra det lite lättare för dig har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen.

11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av
överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de
fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att
få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

11 kap. 8-12 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd
vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning
för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller
elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och
7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om
konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen
försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från
elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens
försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till
sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom
elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till
ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall
samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa
fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det
att skadan inträffade.

11 kap. 13 § ellagen ger konsumenten rätt till ett avtal med
elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten
ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har
konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen,
med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan
avtalet ingås eller bekräftas.

11 kap. 15 § ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det
betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till
elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder
förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas
på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).
SVENSK ENERGI 4 (7)

11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget
informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska
också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet.
Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter
att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten.

11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten en rätt att få information från
elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första
fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen
ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och
elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur
konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ
konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning.
Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat
sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband
med fakturor.

11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan
kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget
inom sex veckor från det att leveransen upphörde.

Adress

Postadress
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00

Organisationsnr.
556017-9532

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.00

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com