• Hem
 • Elnät
 • Nätavgifter
 • Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

pdfAllmänna avtalsvillkor för konsument (Nät2012K Rev 2) (gäller från 2015-02-27)

pdfAllmänna avtalsvillkor för näringsidkare, lågspänning (Nät2012N Rev 2) (gäller från 2015-02-27)

pdfAllmänna avtalsvillkor för näringsidkare, högspänning (Nät2012H Rev 2) (gäller från 2015-02-27)

 

pdfAllmänna avtalsvillkor för konsument (Nät2009K)

pdfAllmänna avtalsvillkor för näringsidkare, lågspänning (Nät2009N)

pdfAllmänna avtalsvillkor för näringsidkare, högspänning (Nät2009H)

 

Energiföretagen och Konsumentverket har träffat en överenskommelse om nya allmänna avtalsvillkor för konsumenter (Nät 2012K), näringsidkare lågspänning (Nät 2012N) och näringsidkare högspänning (Nät 2012H). De nya villkoren började gälla 1 juni 2012.

 

Viktiga förändringar

 • Nya villkor får börja tillämpas tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringar har skickats.

 • Ellagen ställer krav på vad nätavtal ska innehålla. Dessa krav finns tydliggjorda även i villkoren.

 • De ändrade reglerna i samband med leverantörsbyte är införda i villkoren, t.ex. att byte kan ske varje dag, att elleverantören ska informera elnätsföretaget och att elnätsföretaget ska genomföra byte i rätt tid.

 • Regler för när preliminär fakturering ska ske har reviderats. Huvudreglerna är att fakturering ska ske på insamlade värden. För elnätsföretagen krävs synnerliga skäl för att preliminärfakturering ska ske.

 • Reglerna för kundens rättighet i samband med preliminärfakturering har skärpts, exempelvis genom tydligare regler när konsumenten har rätt till kostnads- och räntefri avbetalningsplan samt 15 procent reduktion på mellanskillnad mellan preliminär och slutlig faktura.

 • Då avtalad fakturering helt uteblivit och om det beror på omständigheter inom företagets kontroll, får företaget inte kräva betalningar för fordringar äldre än tolv månader.

 • Ellagens krav att elhandelsföretagen ska sända en slutfaktura inom sex veckor har införts och i villkoren gäller samma regel även elnätsföretagen. Vidare får företagen inte skicka fler fakturor efter det att slutfakturering skett.

 • Regler för betalning har ändrats genom att förfallodagen får infalla tidigast 20 dagar efter att fakturan skickats, samt att förfallodagen får infalla tidigaste den 28:e i månanden. Detta innebär att förfallodagen kan infalla nästkommande månad.

 • Reglerna för förskottsbetalning och säkerhet har harmoniserats.

 • Elnätsföretag ska ange tydlig information på sin webbplats om klagomålshantering samt var konsumenten kan vända sig för att få vägledning.

 • För elnätsföretagen har det i villkoren införts en hänvisning till Styrel i de fall då uttaget av el behöver avbrytas eller begränsas. Därutöver införs villkor som ger konsumenten rätt till kostnadsfri utredning om det finns skälig anledning att anta att det finns brister i elkvalitet.

Adress

Postadress
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00

Organisationsnr.
556017-9532

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.00

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com